หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
''การเกษตรมาตรฐาน
โครงสร้างพื้นฐานพอเพียง
สานต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต''
วิสัยทัศน์ อบต.กุดจอก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ
ในพื้นที่ตำบลกุดจอก
อบต.
กุดจอก
www.goodjokk.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-466-034
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ประจำปี พ.ศ. 2563  
 

          อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 มาตรา 46 มาตรา 68-73 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยว่าการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 และประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี และการจัดส่งการแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือน กุมภาพันธ์ นั้น
              ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)  ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยในประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อและมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเป็นจำนวนมาก   ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนใช้บริการจำนวนมาก ประกอบกับมาตรการปิดสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ,ปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆ ส่งผลให้มีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลกุดจอกมากขึ้น
          อนึ่ง ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และส่งแบบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากปริมาณงานมีจำนวนมากและการปฏิบัติงานได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว ตลอดทั้งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2563   มีพระราชกฤษฎีกา  ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท  ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละเเก้าสิบของภาษีที่คำนวณได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จึงต้องทำการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
           เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562    จึงประกาศแจ้งการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1.  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2563  ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน  2563
2.  การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้
     -  งวดที่หนึ่ง  ชำระภายในเดือนกันยายน 2563
     -  งวดที่สอง  ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563
     -  งวดที่สาม  ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
3.  การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563
4.  การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดิน  หรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563
          ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบเรื่องภาระการจ่ายเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มของประชาชนจึงของดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มมาพร้อมนี้
           อนึ่ง หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก โทรศัพท์หมายเลข 056-466034 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ
          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่   27   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563
       เบญจพล  ชะนะกุล
(  นายเบญจพล  ชะนะกุล  )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2563 เวลา 15.47 น. โดย รองปลัดณิชาภัทร สงวนวงษ์

ผู้เข้าชม 361 ท่าน

 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ : 056-466-034
                สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
                  จำนวนผู้เข้าชม 5,004,565 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2555  จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10